หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    - ประชาสัมพันธ์โครงการปันยิ้มให้น้องปี 4 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่...

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการบำบัดรักษายาเสพติด ของสถานพยาบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 มิ.ย. 2561]

- คู่มือแนวทางการบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [7 มิ.ย. 2561]

- แผ่นพับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติต้านทุจริต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [4 มิ.ย. 2561]

- รายงานการประชุมกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [4 มิ.ย. 2561]

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 มิ.ย. 2561]

- รายงานสรุปผลการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [30 มี.ค. 2561]

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....
[30 มี.ค. 2561]

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- คำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ 32/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ ประมาณ (เงินบำรุง) ตำเหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 ก.พ. 2561]

- ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 ธ.ค. 2560]

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [26 ธ.ค. 2560]
   
             
             
 
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::