หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้
บริการประชาชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [15 ส.ค. 2562]

-
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ลงวันที่ 15 ส.ค. 61 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [15 ส.ค. 2562]

-
โครงการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้เสพยาเสพติด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปี 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดฯ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้เสพยาเสพติด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปี 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

-
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

-
ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- กิจกรรมชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่....
[19 มี.ค. 256
2]

- แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 62 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2562]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [15 มี.ค. 2562]

- รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [14 มี.ค. 2562]

- รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [14 มี.ค. 2562]

- รายงานการประชุมกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [6 มี.ค. 2562]

- ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [6 มี.ค. 2562]

-
ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มาตรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [1 มี.ค. 2562]

- รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแนวทางการแก้ไข ปัญหา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [1 มี.ค. 2562]

- ประชาสัมพันธ์โครงการปันยิ้มให้น้องปี 4 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่...

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการบำบัดรักษายาเสพติด ของสถานพยาบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 มิ.ย. 2561]

- คู่มือแนวทางการบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [7 มิ.ย. 2561]

- แผ่นพับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติต้านทุจริต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [4 มิ.ย. 2561]

- รายงานการประชุมกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [4 มิ.ย. 2561]

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 มิ.ย. 2561]

- รายงานสรุปผลการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [30 มี.ค. 2561]

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....
[30 มี.ค. 2561]

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- คำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ 32/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ ประมาณ (เงินบำรุง) ตำเหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 ก.พ. 2561]

- ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 ธ.ค. 2560]

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [26 ธ.ค. 2560]
   
             
             
 
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::