รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

การบูรณาการการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. เป้าประสงค์

C1.1.1โรงเรียนทุกสังกัดมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสุขศึกษา พลศึกษาและการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ

3. ชื่อตัวชี้วัด

C1.1.1.1 ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัดมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสุขศึกษา พลศึกษาและการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ

4. เกณฑ์

 ร้อยละ40

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสุขศึกษา พลศึกษาและการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ (หน่วยนับ:แห่ง)

    5.2  นิยาม

 โรงเรียนทุกสังกัดมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสุขศึกษา พลศึกษาและการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ หมายถึงมีชมรมหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางให้เกิดสุขภาพ เช่น ชมรมเด็กไทยไม่กินหวาน ชมรมเด็กไทยทำได้หรือชมรมด้านออกกำลังกายต่างๆ เป็นต้น อย่างน้อย 1 ชมรม

    5.3  วิธีรายงาน

รายงานปีละ 2 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

รายงานกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน หรือการมีชมรมอยู่

6. ประชากรเป้าหมาย

 

    6.1  รายการข้อมูล

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยนับ:แห่ง)

    6.2  นิยาม

 โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้งมัธยมศึกษาและประถมศึกษา

    6.3  วิธีรายงาน

 

    6.4  แหล่งข้อมูล

รายงานกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน หรือการมีชมรมอยู่

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสุขศึกษา พลศึกษาและการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ (หน่วยนับ:แห่ง)

x  100

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

20

30

40

50

60

9. ชื่อ– สกุลผู้รับผิดชอบ นางพัชนีย์ เลื่อลา 

ตำแหน่ง :  ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม

10. ชื่อ – สกุล ผู้ดูแลตัวชี้วัด: นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster : นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::