ลำดับ
เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ความถี่
ในการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
1
อัตราความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน
65
ร้อยละ
ปีละ 2 ครั้ง
นส.รดาณัฐ ซอเสียง
2
ร้อยละของการส่งฐานข้อมูล 12 แฟ้ม ผ่านระบบ e-Claim ไปยังสปสช.ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
80
ร้อยละ
ทุกเดือน
นส.รดาณัฐ ซอเสียง
3
ส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ในโปรแกรม e-Claim  สปสช.ได้ถูกต้อง ทันเวลา
70
ร้อยละ
ทุกเดือน
นส.รดาณัฐ ซอเสียง
4
มีระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5 (กิจกรรมบริการ) ระดับโรงพยาบาล และส่งข้อมูลครบถ้วน และทันเวลา
80
ร้อยละ
ทุกเดือน
นส.รดาณัฐ ซอเสียง
5
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการลงข้อมูล  18 แฟ้ม
80
ร้อยละ
ทุกเดือน
นายกิตติชัย หอมดอก
6
ร้อยละของการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการผู้ป่วยนอกได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
80
ร้อยละ
ทุกเดือน
นายกิตติชัย หอมดอก
7
ประชาชนในพื้นที่มีสิทธิได้รับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
99
ร้อยละ
ทุกเดือน
นายกิตติชัย หอมดอก
8
อัตราเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการดูแลและตรวจเช็คให้มีความพร้อมการใช้งาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
80
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
นายกิตติชัย หอมดอก
 
               
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::