รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ที่1. การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. เป้าประสงค์

C1.1.2 มีการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กในกลุ่มเป้าหมาย

3. ชื่อตัวชี้วัด

C1.1.2.1 ร้อยละของการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก ป.1 และ ป.3

4. เกณฑ์

 ร้อยละ80

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก ป.1 และ ป.3(คน)

    5.2  นิยาม

เด็กนักเรียน ป.1 และ ป.3 ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

    5.3  วิธีรายงาน

 รายงานปีละ 1 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

จากแบบรายงานการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3

6. ประชากรเป้าหมาย

 

    6.1  รายการข้อมูล

จำนวนเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3

    6.2  นิยาม

 ตามทะเบียนของงานข้อมูลโรงเรียน

    6.3  วิธีรายงาน

 

    6.4  แหล่งข้อมูล

งานข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก ป.1 และ ป.3(คน)

x  .......(100)

จำนวนนักเรียนป.1และ ป.3(คน)

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

60

70

80

90

100

9. ชื่อ– สกุลผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)   นางพัชนีย์ เลื่อลา

ตำแหน่ง :  ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม

10. ชื่อ – สกุล ผู้ดูแลตัวชี้วัด: นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster : นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::