รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม (4 คู่สบ)

2. เป้าประสงค์

R2.4.2 ผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม (4 คู่สบ)

3. ชื่อตัวชี้วัด

R2.4.2.2.ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม (4 คู่สบ)

4. เกณฑ์

ร้อยละ 50

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม (4 คู่สบ)

    5.2  นิยาม

ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

    5.3  วิธีรายงาน

 ทุก 6 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

ข้อมูลการตรวจฟันในผู้สูงอายุ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

ผู้สูงอายุในตำบลห้วยโก๋น  

    6.2  นิยาม

ผู้สูงอายุตามนิยามที่ได้กล่าวมา

    6.3  วิธีรายงาน

  รายงานจากข้อมูลการตรวจฟันผู้สูงอายุ

   6.4  แหล่งข้อมูล

  รายงานผลการคัดกรองความเสี่ยง

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม (4 คู่สบ)

x  100

จำนวนผู้สูงอายุในตำบลห้วยโก๋น ทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

 30

40

50

60

70

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) นางจันทนา ปัญญาวงศ์  

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยทันตแพทย์

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::