รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

 ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่

2. เป้าประสงค์

ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่

3. ชื่อตัวชี้วัด

R2.4.2.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่

4. เกณฑ์

ร้อยละ 35

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่

    5.2  นิยาม

ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ฟันที่ใช้งานได้คือ ฟันที่มีการกัดสบได้ปกติ ไม่มีภาวะโรคปริทันต์อักเสบจนใช้กัดหรือบดเคี้ยวไม่ได้ หรือผุแล้วยังไม่ได้รับการรักษา

    5.3  วิธีรายงาน

 ทุก 6 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

ข้อมูลการตรวจฟันผู้สูงอายุ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่

    6.2  นิยาม

ตามนิยามข้างต้น

    6.3  วิธีรายงาน

  รายงานเป็นผลการตรวจฟันผู้สูงอายุ

   6.4  แหล่งข้อมูล

รายงานการตรวฟันผู้สูงอายุ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนผู้ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่

x  100

จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

25

30

35

40

50

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) นางจันทนา ปัญญาวงศ์  

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยทันตแพทย์

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::