รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ที่ 2.ผู้สูงอายุมีการแปรงฟันก่อนนอนร้อยละ 75

2. เป้าประสงค์

R2.4.ผู้สูงอายุมีการแปรงฟันก่อนนอน

3. ชื่อตัวชี้วัด

R2.4.2.4.ร้อยละของผู้สูงอายุมีการแปรงฟันก่อนนอน

4. เกณฑ์

ร้อยละ 75

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้สูงอายุที่มีการแปรงฟันก่อนนอน

    5.2  นิยาม

ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

    5.3  วิธีรายงาน

 ทุก 6 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

จากการสำรวจทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

ผู้สูงอายุในเขตตำบลห้วยโก๋น   

    6.2  นิยาม

ผู้สูงอายุ ตามนิยามข้างต้น

    6.3  วิธีรายงาน

 รายงานเป็นผลการแปรงฟันโดยแบบสอบถาม

   6.4  แหล่งข้อมูล

 รายงานผลการสำรวจ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนผู้สูงอายุที่มีการแปรงฟันก่อนนอน

x  .......(100)

จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

65

70

75

80

85

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) นางจันทนา ปัญญาวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::