รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

2.ผู้ปกครองเด็กอายุ 9-12 เดือน ได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก

2. เป้าประสงค์

ผู้ปกครองเด็กอายุ 9-12 เดือนได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก

3. ชื่อตัวชี้วัด

S1.3.1.1 ร้อยละของผู้ปกครองเด็กอายุ 9-12 เดือนได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก

4. เกณฑ์

 ร้อยละ 82

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้ปกครองเด็กอายุ 9-12 เดือนได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก

    5.2  นิยาม

ผู้ปกครองเด็กอายุ 9-12 เดือน หมายถึง ผู้ปกครองเด็กที่นำเด็กมาในคลินิกเด็กดีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในปี 2553

    5.3  วิธีรายงาน

จัดเก็บข้อมูลปีละ2 ครั้งสำรวจตามแบบบันทึกข้อมูล

 

 

    5.4  แหล่งข้อมูล

1.รายงานการเข้ามารับบริการของผู้ปกครองเด็ก 9-12 เดือนในคลินิกเด็กดี

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้ปกครองเด็ก 9-12 เดือน ในคลินิกเด็กดี

   6.2  นิยาม

ผู้ปกครองที่พาเด็ก 9-12 เดือนมารับบริการที่คลินิกเด็กดี ปี 2553

   6.3  วิธีรายงาน

รายงานจากการมารับบริการคลินิกเด็กดี

   6.4  แหล่งข้อมูล

คลินิกเด็กดี

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนผู้ปกครองเด็กอายุ 9-12 เดือนที่ได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก

x  100

 จำนวนผู้ปกครองที่เด็กอายุ 9-12เดือน ที่ได้เข้ามารับบริการคลินิกเด็กดี

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

60

70

82

90

95

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเกศรินทร์ พรมรักษ์

ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

10 ชื่อ – สกุล : ผู้ดูแลตัวชี้วัดนายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :  นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::