รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ศพด. จัดผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์

2. เป้าประสงค์

ศพด. จัดผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์

3. ชื่อตัวชี้วัด

S1.3.1.5.ร้อยละของศพด. จัดผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์

4. เกณฑ์

 ร้อยละ 82

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวน ศพด. ที่มีการจัดผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์ 

    5.2  นิยาม

- ศพด. หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    5.3  วิธีรายงาน

รายงานผลปีละ 4 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

 เมนูการจัดผลไม้เป็นอาหารว่าง ของ ศพด.

6. ประชากรเป้าหมาย

 

    6.1  รายการข้อมูล

 จำนวน ศพด.ตามคำนิยามข้างต้น

    6.2  นิยาม

 ศพด. หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

    6.3  วิธีรายงาน

 

    6.4  แหล่งข้อมูล

 เมนูการจัดอาหารว่างของ ศพด. ในแต่ละเดือน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวน ศพด. ที่มีการจัดผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์ 

x  .......(100)

จำนวน ศพด.ทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

50

70

80

90

100

9. ชื่อ – สกุลผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)  :   นางสาวเกศรินทร์ พรมรักษ์

ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

10. ชื่อ – สกุล ผู้ดูแลตัวชี้วัด:    นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :   นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::