รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ที่1. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ

2. เป้าประสงค์

S1.3.1  นโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

3. ชื่อตัวชี้วัด

S1.3.1.7.ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัดปลอดน้ำอัดลม

4. เกณฑ์

 ร้อยละ 83

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดปลอดน้ำอัดลม

    5.2  นิยาม

น้ำอัดลมตามลักษณะเฉพาะของสีและกลิ่น ที่มีจำหน่ายทั้งแบบบรรจุขวดและแบบ
กระป๋อง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เป็นน้ำอัดลมรสโคล่า น้ำอัดลมประเภทนี้ปรุงแต่งด้วยหัวน้ำเชื้อโคล่าซึ่งมี
คาเฟอีนที่สกัดจากส่วนใบของต้นโคคาผสมอยู่ด้วย ปริมาณคาเฟอีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำอัดลมที่แตกต่างกันไป สำหรับสีน้ำตาลเข้มที่เป็นที่มาของสีน้ำดำหรือสีโคล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสีผสมอาหารที่เป็นสีน้ำตาลไหม้
ประเภทที่ 2 เป็นน้ำอัดลมที่ไม่ใช่โคล่า ได้แก่ น้ำอัดลมที่ปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบน้ำผลไม้เช่น ส้ม มะนาว หรือองุ่น น้ำหวานอัดลมพวกน้ำเขียว น้ำแดง และน้ำอัดลมที่สีเหมือนโคล่าแต่ไม่ใช่คือ รู้ทเบียร์ น้ำอัดลมเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีคาเฟอีน เนื่องจากไม่ได้ปรุงแต่งด้วยหัวน้ำเชื้อชนิดโคล่า อย่างไรก็ตามอาจมีการเติมคาเฟอีนสกัดเล็กน้อยในส่วนผสม เพื่อให้ได้ฤทธิ์กระตุ้นของคาเฟอีนทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปล่าเมื่อดื่มด้วย

    5.3  วิธีรายงาน

รายงานทุก2 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

การตรวจสอบโดยเก็บข้อมูลจากร้านค้าในโรงเรียน

6. ประชากรเป้าหมาย

 

    6.1  รายการข้อมูล

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ปลอดน้ำอัดลม

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดปลอดน้ำอัดลม

x  .......(100)

จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

70

75

83

95

100

9. ชื่อ– สกุลผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)  :   นางพัชนีย์ เลื่อลา

ตำแหน่ง :  ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม

10. ชื่อ – สกุล ผู้ดูแลตัวชี้วัด: นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster : นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::