รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ที่1. . การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ

2. เป้าประสงค์

 M1.2.3 โรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

3. ชื่อตัวชี้วัด

M1.2.3.1 ร้อยละของโรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

4. เกณฑ์

 ร้อยละ80

5. ผลงาน
5.1  รายการข้อมูล

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

    5.2  นิยาม

โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1เป็นต้นไป

    5.3  วิธีรายงาน

รายงาน 6 ครั้งต่อปี

    5.4  แหล่งข้อมูล

ข้อมูลการสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา

6. ประชากรเป้าหมาย

 

    6.1  รายการข้อมูล

 จำนวนโรงเรียน  

    6.2  นิยาม

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

    6.3  วิธีรายงาน

 รายงานตามผลการดำเนินงาน

    6.4  แหล่งข้อมูล

งานอนามัยของโรงเรียน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

x   100

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

60

70

80

90

100

9. ชื่อ– สกุลผู้รับผิดชอบ นางพัชนีย์ เลื่อลา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม

10. ชื่อ – สกุล ผู้ดูแลตัวชี้วัด: นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster : นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :   นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::