หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [03 ก.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ สอดแขนฯ จำนวน 1 รายการโดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ส.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[8 ส.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [23 ก.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ก.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ก.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงน้ำห้องคลอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [13 ก.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำรองเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ก.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำรองเติมยานพาหนะ) จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ก.ค. 2564

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อและใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [12 ก.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อและใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [12 ก.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 มิ.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 พ.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องคลอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 พ.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 พ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสาย EKG 12 lead จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [29 มิ.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกรอฟัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 พ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องหมุนเหวี่ยง เพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 พ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 พค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [21 พค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 พ.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [19 เม.ย 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 มี.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [8 มี.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [2 มี.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [1 มี.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [25 ก.พ. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 ก.พ 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 22 ก.พ. 64]


   
    หน้าแรก 1 2 3 4 5      
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::