หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
           
           
     
 

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

่านิยม

นโยบายของผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างบุคลากร

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

งาน HA

งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้้ีวัดงานยุทธศาสตร์

ตัวชี้้ีวัดระดับโรงพยาบาล

ตัวชี้้ีวัดระดับฝ่าย/หน่วยงาน

 
  พิธีทำบุญโรงพยาบาล ปี 54

ซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่

งานเลี้ยงปีใหม่ 54 ของรพ.

งานปีใหม่ 2554

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดน่าน

งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฟัก

More...

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

     - ความหมายของการ KM

     - อมรมนันทนาการ

 

รพ.น่าน

รพ.สองแคว

รพ.เวียงสา

รพ.นาหมื่น

รพ.สันติสุข

รพ.ท่าวังผา

รพ.บ่อเกลือ

รพ.บ้านหลวง

รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว

รพ.เชียงกลาง

รพ.ทุ่งช้าง

สสจ.น่าน

สสอ.เวียงสา

สสอ.นาหมื่น

สสอ.สันติสุข

สสอ.ท่าวังผา

สสอ.บ่อเกลือ

สสอ.ปัว

สสอ.เชียงกลาง

สสอ.ทุ่งช้าง

สสอ.เฉลิมพระเกียรติ

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MOPH Code of Conduct)

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

 

ชายแดนห้วยโก๋น - น้ำเงิน

น้ำตกวังเปียน

ถ้ำดงข่อย

ภูพยัคฆ์

อนุสรณ์สถานยุทธภูมิห้วยโก๋นเก่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณท่านพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ และคณะที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

 
บริจาคเงิน, ผ้าห่ม, เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
   
นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต
บริการสุขภาพ ที่ 1
พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะจากองค์การเภสัชกรรม
มอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบ ร่วมใจต้านภัยหนาวให้กับโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติและประชาชน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มื่อวันที่ 19 มกราคม 2557
อ่านต่อ... [19 ม.ค.57]
   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการบริจาคผ้าห่มจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ... [26 ธ.ค.56]
   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการบริจาคเงินจาก บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เข้าโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
อ่านต่อ...
[11 ต.ค.54]
   
 

- คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ไตรมาสที่ 4
่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ส.ค. 2562]

- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบที่ 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ส.ค. 2562]

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 4
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ส.ค. 2562]

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้
บริการประชาชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [15 ส.ค. 2562]

-
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ลงวันที่ 15 ส.ค. 61 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [15 ส.ค. 2562]

-
โครงการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้เสพยาเสพติด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปี 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดฯ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]

- รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้เสพยาเสพติด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปี 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 มี.ค. 2562]


คลิกอ่านเพิ่มเติม...

 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [6 มี.ค. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 ก.พ. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 ม.ค. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ธ.ค. 2562]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ธ.ค. 2562]

-แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนฯ (แผนวัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์-จ้างเหมาฯ)
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [28 พ.ย. 2562]

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงานและทั่วไป ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 พ.ย. 2562]

- แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนฯ (แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป)
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [25 พ.ย. 2562]

 คลิกอ่านเพิ่มเติม...

 
 

สธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่
ระบาดโรคไวรัสเมอร์สในโรง พยาบาลเอกชน เดินหน้าสร้างความมั่นใจแก่คนไทยและชาวต่างชาติ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

กรมสุขภาพจิต เผย ติดยาป่วยจิต รักษาได้ รีบเข้าให้ถึงบริการ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

อย. ทดลองใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

แพทย์ชี้ “ยาเสพติด” เลิกไม่ยากและเลิกได้ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดูแลสุขภาพคนทำงาน
คัดแยกและรีไซเคิลขยะกว่า 20,000 คน ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด 
อ่านต่อ.... [23 มิ.ย. 2558]

แพทย์ชี้ “ยาเสพติด” เลิกไม่ยากและเลิกได้ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 

ตารางปฏิบัติงาน

ระบบรายงานของโรงพยาบาล

10 อันดับโรค - OPD

10 อันดับโรค - IPD

10 อันดับโรคระบาด

 

ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 8 วันที่ 11 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 7 วันที่ 5 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. 2553

More...

 

ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไข้หวัดนก

อุจจาระร่วง

วัณโรค

ความดันโลหิตสูง

ต่อมทอนซิลอักเสบ

สมุนไพรต่างๆ อัคคีทวาร

 

กระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 
 
แจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
 
- ฉบับที่ 6/58 โรคมือ เท้า ปาก
- ฉบับที่ 5/58 โรคหิด
- ฉบับที่ 4/58 สิว
- ฉบับที่ 3/58 ยาสเตียรอยด์
- ฉบับที่ 2/58 ฟ้าทะลายโจร
- ฉบับที่ 1/58 แอลกอฮอล์ล้างมือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
:: Copyright ©2010
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 257 หมู่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::
vBulletin stat