รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร

การให้บริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย

2. เป้าประสงค์

บุคลากรมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ชื่อตัวชี้วัดที่ 6

ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี

4. เกณฑ์

 ร้อยละ 100

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อย
1 ครั้ง/คน/ปี

    5.2  นิยาม

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึงการปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจอย่างกระทันหัน
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไรแต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอกและเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยก็สามารถทำให้
หัวใจที่หยุดเต้นสามารถกลับมาเต้นใหม่ได้เลือดไปเลี้ยงสมองได้
บุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด ได้รับการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากผู้ชำนาญกว่า (แพทย์ ,พยาบาล) อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

    5.3  วิธีรายงาน

 ปีละ 1 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

รายชื่อผู้เข้าอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในปีงบนั้นๆ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

 จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด

   6.2  นิยาม

บุคลากรในโรงพยาบาล หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

   6.3  วิธีรายงาน

รายงานในรายชื่อผู้เข้าอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในปีงบนั้นๆ

   6.4  แหล่งข้อมูล

รายชื่อผู้เข้าอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในปีงบนั้นๆ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)
                                    จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี X 100
                                         
                                                                  จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ผลงาน

61-70

71-80

81-90

91-99

100

9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) .นางสาววาสนา  ยศอาลัย

ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

10. ชื่อ – สกุล   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  : นางสาววาสนา  ยศอาลัย

ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::