รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร

การให้บริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย

2. เป้าประสงค์

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทและหน้าที่

3. ชื่อตัวชี้วัดที่ 7

ร้อยละของบุคลากรได้รับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่

4. เกณฑ์

 ร้อยละ 100

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนบุคลากรได้รับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

    5.2  นิยาม

อุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ (mass casualty incident,MCI) หมายถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคราวเดียวกันเป็นจำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่จะให้การรักษาตามปกติได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม, พายุ,  ไฟไหม้  จากการกระทำของมนุษย์ เช่น ตึกถล่ม,  รถชนกัน, ระเบิด ฯลฯ
บุคลากรได้รับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด ได้รับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี

    5.3  วิธีรายงาน

 ปีละ 1 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

รายชื่อผู้เข้ารับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ในปีงบนั้น ๆ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

 จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด

   6.2  นิยาม

บุคลากรในโรงพยาบาล หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

   6.3  วิธีรายงาน

รายงานในรายชื่อผู้เข้ารับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ในปีงบนั้น ๆ

   6.4  แหล่งข้อมูล

รายชื่อผู้เข้ารับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ในปีงบนั้น ๆ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)
                                             จำนวนบุคลากรได้รับการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปีX 100
                                               
                                                                     จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ผลงาน

61-70

71-80

81-90

91-99

100

9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)
1.นางสาววาสนา  ยศอาลัย


ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

10. ชื่อ – สกุล   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  : นางสาววาสนา  ยศอาลัย

ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::