รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล ห้องคลอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

การตายของมารดา Maternal Mortality Ratio / MMR

2. เป้าประสงค์

ลดอัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน  Maternal Mortality Ratio / MMR

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน  Maternal Mortality Ratio / MMR

4. เกณฑ์

ไม่เกิน 18  ต่อแสนการเกิดมีชีพ

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

    5.2   นิยาม

การเสียชีวิตของหญิงขณะตั้งครรภ์หรือภายใน  6 สัปดาห์ ( 42 วัน ) หลังสิ้นสุดการคลอดที่ได้รับบริการฝากครรภ์
(ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ       ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใดเนื่องจากสาเหตุ
ที่เกี่ยวข้องหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอดต่อทารกเกิดมีชีพ 100,000 คน

    5.3  วิธีรายงาน

บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอดทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

ICD 10 / แบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอด

6. ประชากรเป้าหมาย

จำนวนมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)/รับบริการคลอด/ตรวจหลังคลอดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

=

จำนวนหญิงเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

x  100,000

จำนวนทารกเกิดมีชีพที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

อัตราการตายของมารดา

22

20

18

16

14

9.ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)
นางสาวอมรลักษณ์    อุ่นเรือน


ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
นางสาวอมรลักษณ์    อุ่นเรือน


ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงานCluster :   
นายแพทย์ฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา


ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::