รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

2. เป้าประสงค์

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด (KPI2)

4. เกณฑ์

น้อยกว่าร้อยละ 0.5

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด

    1. นิยาม

วันนอน (Length of stay : LOS) หมายถึง  จำนวนวันนอนที่ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

1. เวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
2. เวชระเบียนในส่วนของแบบบันทึกการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ
3.สมุดบันทึกผู้มารับบริการห้องผ่าตัด
4.ข้อมูลจากงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

 จำนวนครั้งการเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยในหน่วยงานทั้งหมด

   6.2  นิยาม

การติดเชื้อแผลผ่าตัด   หมายถึง การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อหรือพิษของโรค (toxins) ขณะรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเชื้อโรคนั้นอาจเป็นเชื้อที่มีอยู่ในตัวผู้ป่วยเอง (endogcnous organism) หรือเป็นเชื้อจากภายนอกร่างกายผู้ป่วย (exogenous organism) โดยขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นผู้ป่วยไม่มีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ และไม่อยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อโดยการติดเชื้อของตำแหน่งผ่าตัด (surgical – site infection,SSI)ให้ถือเอาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการผ่าตัด หรือภายใน 1 ปีหลังผ่าตัด ถ้ามีการทำ implantation
รับบริการห้องผ่าตัด   หมายถึง รับบริการผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดทำหมันหลังคลอด ผ่าตัดทำหมันชาย และผ่าตัดอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ

   6.3  วิธีรายงาน

 ทุกเดือน

   6.4  แหล่งข้อมูล

1. เวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
2. แบบประเมินการตรวจเยี่ยมก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนครั้งการเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยในหน่วยงานทั้งหมด

x  .......(100)

                       จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

2

1.5

1

0.5

0

9.  ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ   นส.รดาณัฐ  ซอเสียง

ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ  ปฎิบัติการ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นส.รดาณัฐ  ซอเสียง

ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ  ปฎิบัติการ

11.กลุ่มงานCluster :   นายแพทย์ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ ปฎิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::