รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

ให้หน่วยงานได้รับพัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา

2. เป้าประสงค์

มีการจัดหาพัสดุ ที่มีคุณภาพ ประหยัด ทันต่อการใช้งาน ได้วัสดุถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

3. ชื่อตัวชี้วัด

จำนวนครั้งของการจัดหาพัสดุล่าช้ากว่าเวลากำหนด

4. เกณฑ์

ไม่เกินร้อยละ 10

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

รายงานจากเอกสารใบขออนุมัติซื้อ – จ้าง  (ใบเสนอความต้องการ)

    5.2  นิยาม

การพัสดุ     :  การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่าและการ จำหน่ายเป็นต้น
พัสดุ           :   วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การซื้อ       :   การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลอง และบริการที่
                      เกี่ยวเนื่องอื่น ๆแต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง      :   การจ้างทำของและการรับขนของ และการจ้างเหมาบริการ การจ้าง
                       ที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    5.3  วิธีรายงาน

ปีละ 1 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

เอกสารการขออนุมัติซื้อ / จ้าง ,ทะเบียนรับใบเสนอความต้องการ

6. ประชากรเป้าหมาย

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

ร้อยละของการจัดหาวัสดุทั่วไปของรพช.    =


จำนวนครั้งการจัดหาพัสดุล่าช้ากว่าเวลากำหนด


X 100

จำนวนการจัดหาพัสดุทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

14

12

10

8

6

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)       
        1.   นายชาญเดช  อินต๊ะวิน
        2.   นายวิฌาญ  ไชยยะ


ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด         นายชาญเดช  อินต๊ะวิน

ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน Cluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์    วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::