ลำดับ
เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ความถี่
ในการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
1
รายการที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องทันเวลา
90
ร้อยละ
 
นายพงศักดิ์ คำมงคล
นายสุวรรณ แก้วสุธา
2
อัตราครุภัณฑ์ที่กลับมาซ่อมซ้ำในอาการเดิม
10
ร้อยละ
 
นายพงศักดิ์ คำมงคล
นายสุวรรณ แก้วสุธา
3
ร้อยละอัตราของรถเสียขณะนำส่งผู้ป่วย
0
0 ครั้ง
 
นายสมเกียรติ วงศ์สุวรรณ
นายไพโรจน์ คำรังษี
นายวัฒนชัย เทพเสน
4
ร้อยละของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
0.40
ร้อยละ
 
นายสมเกียรติ วงศ์สุวรรณ
นายไพโรจน์ คำรังษี
นายวัฒนชัย เทพเสน
5
โรงครัวของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ดี
ระดับ
 
นางกองแก้ว วงศ์นารินทร์
6
มีการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100
100
ร้อยละ
 
น.ส. รัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
น.ส. ภัทรา สิทธิวัง
น.ส. นิธิวดี ศรีใจอินทร์
7
ร้อยละของการทำรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหาร ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
95
ร้อยละ
 
น.ส. รัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
น.ส. ภัทรา สิทธิวัง
น.ส. นิธิวดี ศรีใจอินทร์
8
มีการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ในหมวดค่าวัสดุและใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ และ เงินยืมทดรองจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา
90
ร้อยละ
 
น.ส. รัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
น.ส. ภัทรา สิทธิวัง
น.ส. นิธิวดี ศรีใจอินทร์
9
ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ
85
ร้อยละ
 
น.ส. รัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
น.ส. ภัทรา สิทธิวัง
น.ส. นิธิวดี ศรีใจอินทร์
10
จำนวนครั้งของการจัดหาพัสดุล่าช้ากว่ากำหนด
10
ร้อยละ
 
นายชาญเดช อินต๊ะวิน
นายวิฌาญ ไชยยะ
11
ร้อยละความผิดพลาดในการเบิกจ่ายพัสดุ
10
ร้อยละ
 
นายชาญเดช อินต๊ะวิน
นายวิฌาญ ไชยยะ
12
อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
60
ร้อยละ
 
นายชาญเดช อินต๊ะวิน
นายวิฌาญ ไชยยะ
13
ร้อยละของการพิมพ์หนังสือราชการไม่ถูกต้อง
10
ร้อยละ
 
น.ส.รัฐกานต์ สัตย์สม
14
จำนวนครั้งที่หนังสือราชการส่งถึงหน่วยงานภายนอก ล่าช้า กว่ากำหนดต่อป
90
ร้อยละ
 
แบบสอบถาม
15
อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่องานธุรการ
60
ร้อยละ
 
แบบสอบถาม
 
               
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::