รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

ความปลอดภัยของการให้บริการ

2. เป้าประสงค์

ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

4. เกณฑ์

 

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

สรุปยอดการใช้รถและการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

    5.2  นิยาม

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ  หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของพนักงานขับรถยนต์และรถภายใต้การ ดูแลของ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในรอบ 1 ปี

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

รายงานการเกิดอุบัติเหตุและใบขออนุมัติการใช้รถ

6. ประชากรเป้าหมาย

รวบรวมรายงานการเกิดอุบัติเหตุและใบอนุมัติการใช้รถในแต่ล่ะเดือน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

 

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
= X 100
จำนวนครั้งที่ใช้รถทั้งหมด

 

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ผลของการเกิดอุบัติเหตุ

เฉลี่ยร้อยละ 1.00

เฉลี่ยร้อยละ 0.80

เฉลี่ยร้อยละ 0.60

เฉลี่ยร้อยละ 0.40

เฉลี่ยร้อยละ 0.20

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)
        9.1  นายสมเกียรติ  วงศ์สุวรรณ
          9.2  นายไพโรจน์    คำรังษี
          9.3  นายวัฒนชัย  เทพเสน


ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด   

ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง : 

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::