รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

 ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายพัสดุ และได้รับพัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา

2. เป้าประสงค์

 เพื่อให้มีการเบิกจ่ายพัสดุถูกต้องรวดเร็วและทันเวลา เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละความผิดพลาดในการเบิกจ่ายพัสดุ

4. เกณฑ์

ไม่เกินร้อยละ 10

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

สรุปใบเบิก – จ่าย พัสดุ 

    5.2  นิยาม

มีการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาต่อการใช้งาน ได้วัสดุถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

สรุปใบเบิก – จ่าย พัสดุ 

6. ประชากรเป้าหมาย

รวบรวมข้อมูลความผิดพลาดในแต่ละเดือน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายพัสดุ

X 100

จำนวนการเบิก-จ่าย พัสดุ ทั้งหมด / เดือน

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

14

12

10

8

6

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)       
        1.   นายชาญเดช  อินต๊ะวิน
          2.   นายวิฌาญ  ไชยยะ


ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด         นายชาญเดช  อินต๊ะวิน

ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี

11. กลุ่มงาน Cluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์    วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::