รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

ประสิทธิภาพการให้บริการออกเลขส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณกลาง  ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

2. เป้าประสงค์

เพื่อให้หนังสือไปถึงมือผู้รับ หรือผู้ปฏิบัติโดยเร็วที่สุด 

3. ชื่อตัวชี้วัด

จำนวนครั้งที่หนังสือราชการส่งถึงหน่วยงานภายนอกล่าช้า กว่ากำหนดต่อปี

4. เกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

สรุปรายงานการส่งหนังสือประจำปี เสนอผู้อำนวยการ

    5.2  นิยาม

หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือราชการที่ส่งออกไปภายนอก

  1. ทะเบียนหนังสือส่ง  วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
  2. เลขทะเบียนส่ง  ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับกันไปตลอดปีปฏิทิน
  3. ที่   ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
  4. วัน เดือน ปี  ให้ลงวันเดือนปี ที่จะส่งหนังสืออออก
  5. จาก ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการ
  6. ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ
  7. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น
  8. การปฏิบัติ  ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
  9. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ลายเซ็น และวันเดือนปีที่ลงทะเบียน

ลงเลขที่ วัน เดือน ปี ในหนังสือที่ส่งออกทั้งในต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่งและวัน เดือน ปี
ในทะเบียนหนังสือส่ง

    5.3  วิธีรายงาน

ปีละ 1 ครั้ง

   5.4  แหล่งข้อมูล

หนังสือราชการของแต่ละหน่วยงาน  ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให
้ครบถ้วนแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก
6. ประชากรเป้าหมาย  
    6.1 รายการข้อมูล สรุปรายงานการส่งหนังสือประจำปี เสนอผู้อำนวยการ
    6.2 นิยาม หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือราชการที่ส่งออกไปภายนอก

    6.3 แหล่งข้อมูล

ปีละ 1 ครั้ง

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

       จำนวนครั้งที่หนังสือราชการส่งภายนอกล่าช้า

x   100

      จำนวนหนังสือราชการส่งทั้งหมดต่อปี

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

80

85

90

95

100

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)       
          9.1 นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม


ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด ตำแหน่ง :

11. กลุ่มงาน Cluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::