รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

 ความปลอดภัยด้านอาหาร

2. เป้าประสงค์

ผู้รับบริการได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย

3. ชื่อตัวชี้วัด

โรงครัวของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

4. เกณฑ์

ระดับ   ดี

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

แบบสำรวจโรงครัวของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

    5.2  นิยาม

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ให้สำรวจโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน  โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินมาตรฐาน  7  เรื่อง  30  ข้อ  ดังนี้
เรื่องที่  1  บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร (5 ข้อ)
เรื่องที่  2  ตัวอาหาร  น้ำดื่ม  และเครื่องดื่ม (8  ข้อ)
เรื่องที่  3  ภาชนะอุปกรณ์  (7  ข้อ)
เรื่องที่  4  การรวบรวมขยะและน้ำโสโครก  (3  ข้อ)
เรื่องที่  5  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  (  2  ข้อ )
เรื่องที่  6  ผู้ปรุง  ผู้เสิร์ฟ  ( 4  ข้อ )
เรื่องที่  7  การเฝ้าระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ  ( 1  ข้อ ) 

    5.3  วิธีรายงาน

ปีล่ะ 2  ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

6. ประชากรเป้าหมาย

 

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

                                                         ปรับปรุง  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ
                                                         พอใช้  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  10  ข้อ
                                                          ดี    ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  15  ข้อ
                                                          ดีมาก  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  20  ข้อ
                                                          ดีเยี่ยม  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  25  ข้อ

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)
        9.1  นางกองแก้ว  วงศ์นารินทร์


ตำแหน่ง : คนครัว

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
                                                  

ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไป

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::