รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนในด้านการบริการงานพัสดุให้แก่บุคลากร และส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข

2. เป้าประสงค์

ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานพัสดุ

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4. เกณฑ์

ร้อยละ 60

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง เดือน กันยายน  2553

    5.2  นิยาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานพัสดุ

    5.3  วิธีรายงาน

ปีละ 1 ครั้ง เดือน กันยายน  2553

    5.4  แหล่งข้อมูล

จากแบบสำรวจโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ งานพัสดุ / ซ่อมบำรุง ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง เดือน  กันยายน  2553

   6.2  นิยาม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

   6.3  วิธีรายงาน

ทุก 1 ปี   เดือนกันยายน  2553  ( สิ้นปีงบประมาณ)

   6.4  แหล่งข้อมูล

จากแบบสำรวจโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ งานพัสดุ / ซ่อมบำรุง ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

               ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในงาน ฯ

x   100

            (คะแนนเต็มของแบบสอบถาม x จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ตอบ)

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

 ผลงาน

40

50

60

70

80

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ

  1. นายชาญเดช  อินต๊วิน
  2. นายวิฌาญ  ไชยยะ

 

ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
         นายชาญเดช  อินต๊ะวิน

ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี

11. กลุ่มงาน Cluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์    วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::