รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

ประสิทธิภาพการพิมพ์หนังสือราชการ  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. เป้าประสงค์

เพื่อให้การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของการพิมพ์หนังสือราชการไม่ถูกต้อง

4. เกณฑ์

ร้อยละ 10

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

สำเนาหนังสือราชการส่งของแต่ละหน่วยงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

    5.2  นิยาม

- การพิมพ์หนังสือราชการ คือ เริ่มตั้งแต่การร่าง  พิมพ์  ตรวจทาน จนเสร็จสิ้น กระบวนการพิมพ์หนังสือราชการ ของผู้รับบริการ
- ผู้รับบริการ คือ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

    5.3  วิธีรายงาน

ปีละ 1 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

ทะเบียนหนังสือส่ง งานสารบรรณกลาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

สำเนาหนังสือราชการส่งของแต่ละหน่วยงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

   6.2  นิยาม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

   6.3  วิธีรายงาน

ปีละ 2 ครั้ง

   6.4  แหล่งข้อมูล

ทะเบียนหนังสือส่ง งานสารบรรณกลาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

=

จำนวนหนังสือราชการที่พิมพ์ผิดพลาด
สำเนาหนังสือราชการที่พิมพ์ทั้งหมดต่อปี

x   100

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

 ผลงาน

14

12

10

8

6

9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ     
นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม


ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม


ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานCluster  นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::