รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

ประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทางการเงิน

2. เป้าประสงค์

มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน ต่อผู้บริหาร ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของการทำรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหาร ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา

4. เกณฑ์

ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  คือ

  1. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  2. ลงทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  3. จัดทำรายงานฐานะเงินสด  ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  4. จัดทำรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

สรุปยอดรายงานทางการเงินประจำวัน ประจำเดือน

    5.2  นิยาม

         1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  รายงานฐานะเงินสด และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ต้องทำทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
         2. รายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เป็นการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารกับบัญชีคุมเงินฝากธนาคารประจำเดือนว่า มียอดตรงกันหรือไม่  ต้องทำภายใน 10 วันทำการนับจากได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารทุกเดือน               

    5.3  วิธีรายงาน

  1. ทุกวัน สำหรับ รายงานที่ต้องทำเป็นปัจจุบัน
  2. ทุกเดือนสำหรับงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

 

   5.4  แหล่งข้อมูล

แฟ้มเอกสารรายงานทางการเงิน

6. ประชากรเป้าหมาย

กรรมการเก็บรักษาเงิน  หัวหน้าฝ่ายบริหาร  ผู้อำนวยการ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =


จำนวนครั้งที่ทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาต่อปี


x  100

จำนวนครั้งที่ทำรายงาน เสนอผู้บริหารต่อปี

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

80

85

90

95

100

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)       
          9.1  นางสาวรัชฏาภรณ์  กลิ่นจันทร์
          9.2  นางสาวภัทรา  สิทธิวัง
          9.3  นางสาวนิธิวดี  ศรีใจอินทร์


ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด ตำแหน่ง :

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::