รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

จัดระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์

งบเดือนและใบสำคัญถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ทันเวลา ตรวจสอบได้

3. ชื่อตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ

4. เกณฑ์

ร้อยละ 85

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

งบเดือนและใบสำคัญจัดทำอย่างถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ทันเวลา ตรวจสอบได

    5.2  นิยาม

งบเดือนและใบสำคัญจัดทำอย่างถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ทันเวลา ตรวจสอบได้ หมายถึง เอกสารเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่มีการเบิกจ่ายผ่านระบบการเงินและบัญชีทุกวัน ได้รับการตรวจทานความถูกต้องก่อนและหลังการเบิกจ่าย พร้อมเก็บรวบรวมจัดทำงบหน้าใบสำคัญจ่ายประจำเดือน (งบเดือน) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้

  1. ถูกต้องตามระเบียบ :  ยึดแนวปฏิบัติงานตามระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ของทางราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข, ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินในแต่ละหมวดรายจ่าย
  2. โปร่งใส : มีขั้นตอนการทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถเผยแพร่หรือชี้แจงข้อมูลกระบวนการทำงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบ โดยมีการเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนออนุมัติจากหัวหน้าสถานพยาบาล
  3. ทันเวลา : จัดทำงบหน้าใบสำคัญจ่าย พร้อมติดใบสำคัญการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างทุกเดือน (1 ปีงบประมาณ : 12 งบเดือน) พร้อมเสนอหัวหน้าสถานพยาบาลภายในวันที่ 20 ของเดือน
  4. ตรวจสอบได้ :

       - เป็นหน่วยรับตรวจ ทั้งจากหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ระดับกรม กระทรวง หรือองค์กรอิสระ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานป้องกันและ            ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ, ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา)
       - รับตรวจจากหน่วยงานในโรงพยาบาลหรือผู้รับบริการ เช่น คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

    5.3  วิธีรายงาน

ใช้ข้อมูลเชิงสถิติ รายงานปีละ 1 ครั้ง

   5.4  แหล่งข้อมูล

แบบประเมินตามเกณฑ์คุณภาพของงานการเงินและบัญชี (ตามนิยาม)
6. ประชากรเป้าหมาย  
    6.1 รายการข้อมูล งบเดือนและใบสำคัญที่จัดทำในปีงบประมาณ 2553
    6.2 นิยาม งบเดือนและใบสำคัญที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ตามนิยาม)

    6.3 แหล่งข้อมูล

แบบประเมินตามเกณฑ์คุณภาพของงานการเงินและบัญชี (ตามนิยาม)

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

งบเดือนและใบสำคัญที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ตามนิยาม)

x  100

งบเดือนและใบสำคัญที่จัดทำในปีงบประมาณ 2553 (12 งบเดือน)

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

70

80

85

90

95

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)       
          9.1  นางสาวภัทรา  สิทธิวัง
          9.2  นางสาวนิธิวดี  ศรีใจอินทร์


ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด ตำแหน่ง :

11. กลุ่มงาน Cluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::