รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสธ.

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรการ

2. เป้าประสงค์

ผู้รับบริการมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่องานธุรการ

4. เกณฑ์

ร้อยละ 60

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม 2553 / ครั้งที่ 2 เดือน  กันยายน  2553

    5.2  นิยาม

ความพึงพอใจในงานธุรการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานธุรการ  เพื่อนำไปพัฒนาในการให้บริการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

    5.3  วิธีรายงาน

ทุก 6  เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

จากแบบสำรวจโดยใช้แบบสำรวจของงานธุรการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม 2553 / ครั้งที่ 2 เดือน  กันยายน  2553

    6.2  นิยาม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

    6.3  วิธีรายงาน

ทุก 6 เดือน

   6.4  แหล่งข้อมูล

จากแบบสำรวจโดยใช้แบบสำรวจของงานธุรการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

             ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในงานธุรการ

x   100

        (คะแนนเต็มของแบบสอบถาม x จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ตอบ)

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

 ผลงาน

40

50

60

70

80

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม

 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด
       นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม


ตำแหน่ง :
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11. กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::