รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

 อัตรากลับมาซ่อมซ้ำอาการเดิม  ในระยะประกัน 3 เดือน

2. เป้าประสงค์

 ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง ต้องไม่มีการกลับมาซ่อมซ้ำในอาการเสียเดิมในระยะประกัน 3 เดือน

3. ชื่อตัวชี้วัด

 อัตราครุภัณฑ์ที่กลับมาซ่อมซ้ำในอาการเดิม

4. เกณฑ์

 อัตราครุภัณฑ์ที่กลับมาซ่อมซ้ำในอาการเดิมไม่เกินร้อยละ 10

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

อัตรากลับมาซ่อมซ้ำอาการเดิม  ในระยะประกัน 3 เดือน

    5.2  นิยาม

อัตรากลับมาซ่อมซ้ำอาการเดิม  ในระยะประกัน 3 เดือน หมายถึงครุภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับการซ่อมบำรุงและสามารถใช้งานได้ตามปกติต้องไม่กลับมาซ่อมในอาการเดิมอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน

    5.3  วิธีรายงาน

  ทุก 3 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

จำนวนใบส่งซ่อมที่เสียอาการเดิม

6. ประชากรเป้าหมาย

ครุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งซ่อม

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =


จำนวนใบส่งซ่อมที่เสียอาการเดิม


x  100

จำนวนใบส่งซ่อมทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

> แผน
21% ขึ้นไป

> แผน
11-20%

เท่ากับแผน
ไม่เกิน 10%

< แผน
1-9 %

< แผน
0 %

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)        
          9.1  นายพงศักดิ์  คำมงคล
          9.2  นายสุวรรณ  แก้วสุธา
            


ตำแหน่ง :  คนงาน
ตำแหน่ง :  คนงาน

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด       
                                                               

ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง : 

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::