รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

 ความปลอดภัยในการใช้บริการ

2. เป้าประสงค์

 พัฒนาระบบบริการยานพาหนะ

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละอัตราของรถเสียขณะนำส่งผู้ป่วย

4. เกณฑ์

 จำนวนครั้งของรถเสียขณะนำส่งผู้ป่วย 0 ครั้ง

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

สรุปยอดการใช้รถและจำนวนครั้งรถเสียขณะนำส่งผู้ป่วย

    5.2  นิยาม

จำนวนครั้งของรถเสียขณะนำส่งผู้ป่วย หมายถึง  รถเสียจากความบกพร่องของพนักงานขับรถอันเนื่องจากขาดการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา

    5.3  วิธีรายงาน

  ทุก  เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

สรุปยอดการใช้รถและจำนวนครั้งรถเสีย

6. ประชากรเป้าหมาย

 รวบรวมรายงานการเกิดรถเสียและใบอนุมัติการใช้รถในแต่ล่ะเดือน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

   =

       
  จำนวนครั้งที่เกิดรถเสียขณะส่งผู้ป่วย


x  100

             จำนวนครั้งที่ใช้รถทั้งหมด

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

เฉลี่ยร้อยละ 0.40

เฉลี่ยร้อยละ 0.30

เฉลี่ยร้อยละ 0.20

เฉลี่ยร้อยละ 0.10

เฉลี่ยร้อยละ 0.00

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)
        9.1  นายสมเกียรติ  วงศ์สุวรรณ
          9.2  นายไพโรจน์    คำรังษี
          9.3  นายวัฒนชัย  เทพเสน


ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด   

ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง : 

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::