รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

คุณภาพของการให้บริการ

2. เป้าประสงค์

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกต้องและได้มาตรฐาน

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราการทำการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ(EQA)

4. เกณฑ์

ร้อยละ 70

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

ข้อมูลผลการทำคุณภาพภายนอกกับห้องปฏิบัติการอื่นๆ

    5.2  นิยาม

การควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ(External Quality Assesment : EQA) หมายถึง การทดสอบความชำนาญของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลของตัวอย่างชนิดเดียวกันระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดเตรียมตัวอย่าง  ประเมินผลการวิเคราะห์ และจัดส่งผลการประเมินและมีทั้งห้องปฏิบัติการจัดเตรียมตัวอย่างเองแล้วเปรียบเทียบผลกับห้องปฏิบัติการภายนอกอื่นๆ

    5.3  วิธีรายงาน

 ปีละ 3 ครั้ง

    5.4  แหล่งข้อมูล

จากแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่หรือวิเคราะห์ผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการอื่นๆ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =


จำนวนการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการมีการทำควบคุมคุณคุณภาพภายนอก


x  100

จำนวนการทดสอบทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจได้

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผ่านเกณฑ์

50

60

70

80

> 90

9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)

9.1   น.ส.ศิรินทิพย์  ยาใจ
9.2   น.ส.พนา  ปงผาบ

 

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  น.ส.ศิรินทิพย์  ยาใจ

ตำแหน่ง :  นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::