ตัวชี้วัดงานชันสูตร

 
             
 
ลำดับ
เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ความถี่
ในการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
1
อัตราการทำการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ(EQA)
70
ร้อยละ
3 ครั้ง/ปี
ศิรินทิพย์
2
อัตราผลการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการคะแนนอยู่ในระดับมาตรฐาน
80
ร้อยละ
3 ครั้ง/ปี
ศิรินทิพย์
3
อัตราการทำการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ(IQC)
70
ร้อยละ
ทุกเดือน
พนา
4
อัตราการเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
< 5
ร้อยละ
ทุกเดือน
พนา
5
อัตราการรายงานผลการตรวจผิดพลาด
< 0.5
ร้อยละ
ทุกเดือน
ศิรินทิพย์
6
อัตราการส่งตรวจซ้ำกรณีสงสัยผลการตรวจโดยแพทย
< 0.5
ร้อยละ
ทุกเดือน
พนา
7
อัตราการเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด
< 5
ร้อยละ
ทุกเดือน
พนา
8
อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
80
ร้อยละ
2 ครั้ง/ปี
ศิรินทิพย์
9
อัตราความพึงพอใจของบุคลากรใน รพ.
80
ร้อยละ
2 ครั้ง/ปี
ศิรินทิพย์
10
อัตราข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการทางห้องปฏิบัติการ
< 0.5
ร้อยละ
ทุกเดือน
พนา
11
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2 ครั้ง/ปี
80
ร้อยละ
1 ครั้ง/ปี
ศิรินทิพย์
 
               
 

ตัวชี้วัดงานรังสีวิทยา

 
               
 
ลำดับ
เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ความถี่
ในการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
1
อัตราการถ่ายฟิล์มเสีย
5
ร้อยละ
ทุกเดือน
เสถียร
2
อัตราการเอกซเรย์ผิดท่า – ผิดส่วน - ผิดคน
5
ร้อยละ
ทุกเดือน
เสถียร
3
อัตราการแพ้สารทึบรังสีซ้ำ
0
ร้อยละ
ทุกเดือน
เสถียร
4
อัตราอุบัติเหตุในการให้บริการ
0
ร้อยละ
ทุกเดือน
เสถียร
5
อัตราการเอกซเรย์หญิงตั้งครรภ์
0
ร้อยละ
ทุกเดือน
เสถียร
6
ความรวดเร็วในการทำ CXR
<15
นาที
ทุกเดือน
เสถียร
7
ความรวดเร็วในการทำ KUB
<20
นาที
ทุกเดือน
เสถียร
8
ความรวดเร็วในการทำ IVP
<60
นาที
ทุกเดือน
เสถียร
9
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
80
ร้อยละ
2 ครั้ง/ปี
เสถียร
10
อัตราข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
< 0.5
ร้อยละ
2 ครั้ง/ปี
เสถียร
 
               
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::