รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

 คุณภาพของการให้บริการ

2. เป้าประสงค์

เพื่อลดความผิดพลาดของการส่งมอบ

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราการเอกซเรย์ผิดท่า – ผิดส่วน - ผิดคน

4. เกณฑ์

ไม่เกินร้อยละ 5

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนอุบัติการณ์ของความผิดพลาด

    5.2  นิยาม

ความผิดพลาดของการส่งมอบฟิล์มเอกซเรย์ประกอบด้วย  การเอกซเรย์ผิดท่า,ผิดส่วน, ผิดคน, ผิดคำสั่งแพทย์, การเอกซเรย์ไม่ครบตามแพทย์ต้องการ, ส่งฟิล์มที่วินิจฉัยไม่ได้ให้แพทย์วินิจฉัยฟิล์ม

    5.3  วิธีรายงาน

 ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

สมุดบันทึกงานรังสีวินิจฉัย,รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงานและโรงพยาบาล
และการขอrepeat ฟิล์มของแพทย์

6. ประชากรเป้าหมาย

 

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =


จำนวนครั้งของความผิดพลาดของการเอกซเรย์ฟิล์มใน 1 เดือน


x  100

จำนวนครั้งของการเอกซเรย์ทั้งหมดภายใน1เดือน

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

 

≥ 10

7.5

5

2.5

0

9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)

9.1 นายเสถียร  ทองแดง

 

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
        10.1นายเสถียร  ทองแดง

 

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงานCluster :  นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::