รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

พัฒนาคุณภาพบริการ

2. เป้าประสงค์

ลูกค้าพึงพอใจบริการ

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการทางรังสี

4. เกณฑ์

น้อยกว่าร้อยละ 5

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

ข้อมูลข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการทางรังสี

    5.2  นิยาม

ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องจากผู้มารับบริการซึ่งได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหาย  ของผู้ใช้บริการทางด้านรังสีวิทยาเป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ของระบบบริการและกระบวนการให้บริการทางด้านรังสี และได้มีการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น

    5.3  วิธีรายงาน

ทุก 1  เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

บันทึกข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการทางด้านรังสีทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร

6. ประชากรเป้าหมาย

ผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลที่รับบริการทางรังสี

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

                 
 จำนวนครั้งของข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 1 เดือน


x   100

จำนวนครั้งของการส่งตรวจทางรังสีทั้งหมดในรอบ 1 เดือน

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

 ผลงานร้อยละ

10

7.5

5

2.5

0

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ
     9.1  นายเสถียร  ทองแดง

 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
     10.1  นายเสถียร  ทองแดง

 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::