รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

คุณภาพของการให้บริการ

2. เป้าประสงค์

เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายในเวลาที่พอเหมาะ

3. ชื่อตัวชี้วัด

ความรวดเร็วในการทำ CXR

4. เกณฑ์

ไม่เกิน 15 นาที

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

ระยะเวลาเฉลี่ยรวมของผู้มารับบริการ

    5.2  นิยาม

    ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับบริการ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ผู้มารับบริการยื่นใบขอเอกซเรย์,ผู้มารับบริการได้รับการ เอกซเรย์จนกระทั่งถึงเวลาที่ผู้มารับบริการได้รับมอบฟิล์มเพื่อนำฟิล์มไปพบแพทย์ผู้สั่ง
     การทำ CXR หมายถึง  การเอกซเรย์ปอด โดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากเพื่อดูปอด

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

สมุดบันทึกงานรังสีวินิจฉัย

6. ประชากรเป้าหมาย

 ผู้มารับบริการในการทำ CXR

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

 

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ผลการประเมิน

≥  35 นาที

≤  30 นาที

≤  25 นาที

≤   20 นาที

≤  15 นาที

9. ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)
       9.1 นายเสถียร  ทองแดง


ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
10.1 นายเสถียร  ทองแดง


ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::