รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์

 การบริหารเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์

 มีการสำรองเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่างเพียงพอ 

3. ชื่อตัวชี้วัด

 จำนวนรายการเวชภัณฑ์ขาด

4. เกณฑ์

 ไม่เกิน  2 รายการต่อเดือน

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ไม่มีบริการเมื่อมีใบสั่งยา  ในรอบ  1  เดือน

    5.2  นิยาม

รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่มีบริการให้ผู้ป่วยในทุกจุดบริการจ่ายยาหรือมีแต่ไม่ครบจำนวนตามคำสั่งจ่ายยา โดยจะนับเฉพาะเมื่อแพทย์สั่งยานั้น  ทั้งนี้ไม่รวมถึง ยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล  ยาเวชภัณฑ์ที่ตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล   ยาเวชภัณฑ์ที่มีสาเหตุการขาดเพราะบริษัทไม่ส่ง เช่น ค้างส่ง  ยกเลิกจำหน่าย ยกเลิกทะเบียน  
กรณียารายการเดิมขาดหลายครั้งในช่วงเวลา 1 เดือน  ให้นับเป็น 1  รายการ

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

บันทึกรายงานรายการเวชภัณฑ์ขาด

6. ประชากรเป้าหมาย

 

    6.1 รายการข้อมูล

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ไม่มีบริการเมื่อมีใบสั่งยา

    6.2 นิยาม

รายการยาและเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลไม่มีบริการให้ผู้ป่วยในทุกจุดบริการจ่ายยาหรือมีแต่ไม่ครบจำนวนตามคำสั่งจ่ายยา โดยจะนับเฉพาะเมื่อแพทย์สั่งยานั้น

   6.3 วิธีรายงาน

บันทึกรายงานรายการเวชภัณฑ์ขาด ทุกเดือน

   6.3 แหล่งข้อมูล

รายงานข้อมูลบันทึกรายการเวชภัณฑ์ขาด

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลไม่มีบริการให้ผู้ป่วยเมื่อมีใบสั่งยา  ในรอบ 5 เดือน

จำนวนเดือน
       (เศษปัดเป็นจำนวนเต็ม)

 

 

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

จำนวนรายการยา/เวชภัณฑ์ขาด

4

3

2

1

0

9. ผู้รับผิดชอบ
1. นางสุวภัทร  กล่อมสกุล
        2. นายอัครพนธ์  อินไชย
        3. นางสาวกาญจนา  ยะแสง


ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

10. ผู้ดูแลตัวชี้วัด :  นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ

11. กลุ่มงาน Cluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::