ลำดับ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ความถี่
ในการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
1
อัตราผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ
0
ครั้ง/ปี
ทุก 6 เดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
2
ตราความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่มยาที่ต้องระมัดระวังสูง
0
ครั้ง/ปี
ทุก 6 เดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
3
ตราความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่มยาชื่อพ้องมองคล้าย
0
ครั้ง/ปี
ทุก 6 เดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
4
ระยะเวลาการรอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (นาที)
<= 10
นาที
ทุกเดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
5
จำนวนรายการยาขาด (รายการ/เดือน)
<= 2
รายการ/เดือน
ทุกเดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
6
จำนวนรายการเวชภัณฑ์ในจุดสำรองที่หมดอายุ/เสื่อมสภาพ
0
รายการ/เดือน
ทุกเดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
7
ความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร
3
ระดับ
ทุก 6 เดือน
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
8
ร้อยละร้านขายของชำในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
> 80
ร้อยละ
ปีละ 1 ครั้ง
สุวภัทร-อัครพนธ์-กาญจนา
 
               
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::