รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์

 ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์

 ระบบบริการเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพ

3. ชื่อตัวชี้วัด

 ระยะเวลารอการรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก

4. เกณฑ์

 ไม่เกิน 10 นาที

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

ระยะเวลารอรับบริการในงานผู้ป่วยนอกโดยการสุ่มใบสั่งยาโดยทำทุกเดือนและใช้ค่าเฉลี่ย

    5.2  นิยาม

ค่าเฉลี่ยจำนวนนาทีตั้งแต่ได้รับใบสั่งยาถึงเวลาที่ใบสั่งยานั้นพร้อมจ่ายให้ผู้ป่วย ต่อใบสั่งยา

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

แบบเก็บข้อมูลระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอก

6. ประชากรเป้าหมาย

 

  6.1 รายการข้อมูล

ระยะเวลารอของผู้รับบริการที่ห้องยาผู้ป่วยนอกทุกรายในช่วง 1 เดือน

  6.2 นิยาม

ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการทางเภสัชกรรมในการจ่ายยา นับตั้งแต่ห้องยาได้รับใบสั่งยาจนถึงเวลาที่พร้อมส่งมอบยา

  6.3 แหล่งข้อมูล

สรุปรายงานข้อมูลระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอก

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =


ผลรวมของเวลาเป็นนาทีที่ใช้ใน 1 เดือน


จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกใน 1 เดือน

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ย (นาที)

13 - 14

11 - 12

9-10

7- 8

ไม่เกิน  6

9. ผู้รับผิดชอบ
1. นางสุวภัทร  กล่อมสกุล
        2. นายอัครพนธ์  อินไชย
        3. นางสาวกาญจนา  ยะแสง


ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

10. ผู้ดูแลตัวชี้วัด :  นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ

11. กลุ่มงาน Cluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::