รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์

 การบริหารเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์

  มีระบบการหมุนเวียนเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีประสิทธิภาพ 

3. ชื่อตัวชี้วัด

 จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในจุดสำรอง

4. เกณฑ์

 0

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในจุดสำรองยาในรอบ  1  เดือน

    5.2  นิยาม

รายการยาและเวชภัณฑ์ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในจุดสำรองยา หมายถึง  สิ้นอายุตามที่ระบุในฉลาก หรือมีลักษณะเสื่อมสภาพ ซึ่งทำให้นำไปใช้บริการผู้ป่วยไม่ได้

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

บันทึกเวชภัณฑ์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ   แบบบันทึกการตรวจนับเวชภัณฑ์จุดสำรอง

6. ประชากรเป้าหมาย

 

  6.1 รายการข้อมูล

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในจุดสำรองยาในช่วง 1 เดือน

  6.2 นิยาม

รายการยาและเวชภัณฑ์ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในจุดสำรองยาในช่วง 1 เดือน

  6.3 แหล่งข้อมูล

สรุปรายงานข้อมูลเวชภัณฑ์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ  

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในจุดสำรอง  ในรอบ 1 เดือน

 

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

จำนวนรายการยา/เวชภัณฑ์ขาด

4

3

2

1

0

9. ผู้รับผิดชอบ
1. นางสุวภัทร  กล่อมสกุล
        2. นายอัครพนธ์  อินไชย
        3. นางสาวกาญจนา  ยะแสง


ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

10. ผู้ดูแลตัวชี้วัด :  นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ

11. กลุ่มงาน Cluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::