รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1.ประเด็นยุทธศาสตร์

 ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย

2. เป้าประสงค์

 ระบบความปลอดภัยด้านยามีประสิทธิภาพ

3. ชื่อตัวชี้วัด

 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่มยาชื่อพ้องมองคล้าย

4. เกณฑ์

 0

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

อัตราความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับยาชื่อพ้องมองคล้ายในโรงพยาบาล  

    5.2  นิยาม

เหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับยาชื่อพ้องมองคล้ายในทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาชื่อพ้องมองคล้าย   และทุกขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นตอนการสั่งใช้ยา    ขั้นตอนการจัดยาก่อนจ่ายยา    ขั้นตอนการจ่ายยา    ขั้นตอนการให้ยา  

    5.3  วิธีรายงาน

ทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติการณ์

    5.4  แหล่งข้อมูล

รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

6. ประชากรเป้าหมาย

 

     6.1 รายการข้อมูล

ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งหมด

     6.2 นิยาม

เหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับยาในทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีการใช้ยา   และทุกขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นตอนการสั่งใช้ยา    ขั้นตอนการจัดยาก่อนจ่ายยา    ขั้นตอนการจ่ายยา    ขั้นตอนการให้ยา  

    6.3 วิธีรายงาน

ทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติการณ์

    6.4 แหล่งข้อมูล

สรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =


จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่มยาชื่อพ้องมองคล้ายตั้งแต่ตุลาคม 52 – กุมภาพันธ์ 53


1

8.เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

อัตรา

4

3

2

1

0

9. ผู้รับผิดชอบ
1. นางสุวภัทร  กล่อมสกุล
        2. นายอัครพนธ์  อินไชย
        3. นางสาวกาญจนา  ยะแสง


ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

10. ผู้ดูแลตัวชี้วัด :  นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง :  เภสัชกรปฏิบัติการ

11. กลุ่มงาน Cluster :   นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::