รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

พัฒนาคุณภาพบริการ

2. เป้าประสงค์

ลูกค้าพึงพอใจบริการ

3. ชื่อตัวชี้วัด

อัตราความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาล

4. เกณฑ์

ร้อยละ 80

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาลที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการ

    5.2  นิยาม

   ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นการยอมรับ  ความรู้สึกชอบ  ความรู้สึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่
   ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาล เป็นการสำรวจความพึงพอใจต่องานทางปฏิบัติการจากบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

    5.3  วิธีรายงาน

ทุก 6  เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม 2553 / ครั้งที่ 2 เดือน  กันยายน  2553

6. ประชากรเป้าหมาย

 บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลที่ส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

              
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในงาน


x   100

            (คะแนนเต็มของแบบสอบถาม x จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ตอบ)

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

 ผลงาน

60

70

80

90

100

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ
     9.1  น.ส.ศิรินทิพย์  ยาใจ
     9.2  น.ส.พนา  ปงผาบ

 
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  น.ส.ศิรินทิพย์  ยาใจ

ตำแหน่ง :  นักเทคนิคการแพทย์

11. กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::