รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

บุคลากรมีคุณภาพ

2. เป้าประสงค์

บุคลากรได้รับการพัฒนา

3. ชื่อตัวชี้วัด

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2 ครั้ง/ปี

4. เกณฑ์

ระดับ 3

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

การสรุปการประชุมและถ่ายทอดความรู้การอบรมของเจ้าหน้าที่

    5.2  นิยาม

การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง การพัฒนาที่อยู่ในรูปแบบการอบรม ประชุม สัมมนา และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนงาน เป็นต้น
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับการอบรมมีการสรุปประเด็นที่สำคัญในการอบรม  มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล  มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับบุคคล ระดับฝ่าย/หน่วยงานและระดับโรงพยาบาล

    5.3  วิธีรายงาน

ทุก 1 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

  1. กำหนดให้บุคลากร สรุปจำนวนครั้ง/เรื่อง/หลักสูตร ที่ได้รับการพัฒนาของบุคลากร และสรุปผลพร้อมเอกสารประกอบจัดส่งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอผู้อำนวยการฯเป็นรายเดือน
  2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานตามข้อ 1 โดยระบุจำนวนครั้ง/เรื่อง/หลักสูตร ที่บุคลากรได้รับการพัฒนา สรุปและรายงานผลต่อผู้อำนวยการฯเป็นรายเดือน

6. ประชากรเป้าหมาย

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

ระดับ 1  บุคลากรทุกคนที่ได้รับการอบรมมีการสรุปประเด็นที่สำคัญในการอบรม                           เท่ากับ   1 คะแนน
ระดับ 2  ได้ 1 คะแนน และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล      เท่ากับ   2 คะแนน
ระดับ 3  ได้ 2 คะแนน และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในโรงพยาบาล                     เท่ากับ   3 คะแนน
ระดับ 4  ได้ 3 คะแนน และมีผลงานในเชิงประจักษ์ในระดับฝ่าย                                                      เท่ากับ  4 คะแนน
ระดับ 5  ได้ 4 คะแนน และมีผลงานในเชิงประจักษ์ในระดับโรงพยาบาล                                         เท่ากับ  5 คะแนน

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ระดับ

1

2

3

4

5

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ
     9.1  น.ส.ศิรินทิพย์  ยาใจ
     9.2  น.ส.พนา  ปงผาบ


ตำแหน่ง :  นักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  น.ส.ศิรินทิพย์  ยาใจ

ตำแหน่ง :  นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::