รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมให้ทำงานอย่างงมีความสุข

2. เป้าประสงค์

ผู้รับบริการมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก

4. เกณฑ์

 ร้อยละ 85

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

    5.2  นิยาม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนไทยผู้มารับริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการที่หน่วยบริการในแผนกผู้ป่วยนอก รพ.เฉลิมพระเกียรติ    ประเด็นการสำรวจประกอบด้วย ความสะดวกและการเข้าถึงบริการ การให้คำแนะนำและขั้นตอนของการรับบริการ    การดูแลใส่ของเจ้าหน้าที่  สื่อสุขศึกษาตามบอร์ดประชาสัมพันธ์เหมาะสม   การพูดจา สื่อสาร ท่าทางของเจ้าหน้าที่ การถามอาการของโรค   ความพร้อมของเครื่องมือ ความสะอาดของสถานที่ การได้รับคำแนะนำหลังแพทย์ตรวจรักษาแล้ว ความรวดเร็วในการให้บริการ ภาพรวมทั่วๆไป

    5.3  วิธีรายงาน

เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง  (กุมภาพันธ์,กันยายน)

    5.4  แหล่งข้อมูล

ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

จำนวนผู้ที่มารับบริการที่แผนก OPD และ ER

    6.2  นิยาม

 ผู้ที่มารับบริการที่แผนก OPD และ ER

    6.3  วิธีรายงาน

1.สุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน
2.แจกแบบสอบถามให้ผู้รับบริการที่อ่านออกเขียนได้ หรือสัมภาษณ์กรณีอ่านเขียนไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธการตอบ
3.ทำการเก็บแบบสอบถามทุกวันจนครบระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 เดือน)
4.นำแบบสอบถามมาแจงนับคะแนนที่ผู้รับบริการประเมิน
5.หาผลรวมของคะแนนความพึงพอใจและคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
6.คำนวณอัตราส่วนร้อยละของความพึงพอใจ

   6.4  แหล่งข้อมูล

 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับบริการใน 1 ปี ในโปรแกรม Hos XP

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)         
                                                                                                  ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ × 100
                                                        
                                                                                                      ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

 

ร้อยละผลงาน

<= 69

70-74

75-79

80-84

>= 85

9.ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ)  
นางสาวภัทรพรรณ  รามศิริ
นางสาวประทุมพร  มณีจร


ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด
        นางสาวภัทรพรรณ  รามศิริ


ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงานCluster :   นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::