หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [24 พ.ค. 2567]

- ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [24 พ.ค. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินบริจาค) ได้แก่ เครื่องตัดปูนพลาสเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 เม.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
และการแพทย์ (เงินบริจาค) ได้แก่ เครื่องเป่าทราย จำนวน 1 รายการ
โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 เม.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์ (เงินบริจาค) ได้แก่ ข้อต่อสำหรับด้ามกรอฟันแบบเร็วฯ
จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 เม.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการแพทย์ (เงินบริจาค) ได้แก่ ด้ามกรอฟันชนิดมีไฟ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 เม.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 เม.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [19 เม.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [23 เม.ย. 2567]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar rooftop) ของโรงพยาบาล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 65 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [3 เม.ย. 2567]
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
- ขอบเขตงานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop)
ของโรงพยาบาล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 65 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 รายการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 มี.ค. 2567]

- รายงานผลการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญ ของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่เข้าระบบ e-GP)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 ม.ค. 2567]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 มี.ค. 2567]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 มี.ค. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [23 ก.พ. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [23 ก.พ. 2567]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [13 ก.พ. 2567]

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [20 ธ.ค. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [19 ธ.ค. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [12 ธ.ค. 2566]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
คสล. และรางระบายน้ำ คสล. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 ธ.ค. 2566]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D) ร.พ. 30 เตียง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 ธ.ค. 2566]

- ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุสำนักงานและทั่วไป) ประจำปี งบประมาณ 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [21 พ.ย. 2566]

- ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนครุภัณฑ์-จ้างเหมา-ซ่อมบำรุงฯ) ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [21 พ.ย. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 พ.ย. 2566]

- เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D) ร.พ. 30 เตียง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [20 ก.ย. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [6 ก.ย. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 ส.ค. 2566]

- เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[6 ก.ย. 2566]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 ส.ค. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ก.ค. 2566]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
โรงครัว (งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [14 ก.ค. 2566]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ผู้ป่วยใน รพ. 30 เตียง (งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [12 ก.ค. 2566]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร จ่ายกลาง (งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [11 ก.ค. 2566]

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิด ปลด และพยานในการปิด ปลดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 ก.ค. 2566]

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. (งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 มิ.ย. 2566]

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยนอก
(O.P.D) ร.พ. 30 เตียง (งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 มิ.ย. 2566]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงครัว
(งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 มิ.ย. 2566]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน รพ. 30 เตียง (งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 มิ.ย. 2566]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง
(งบค่าเสื่อม ปี 2566) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [23 มิ.ย. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [20 มิ.ย. 2566]


- ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป (ปรับแผน 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 มิ.ย. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 พ.ค. 2566]

- ประกาศเผยแพร่แผนพัสดุ (แผนครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงฯ)
(ปรับแผน 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 พ.ค. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 เม.ย. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [20 มี.ค. 2566]

- แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 มี.ค. 2566]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 มี.ค. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 มี.ค. 2566]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 ม.ค. 2566]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1
รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [9 ธ.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [8 ธ.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 พ.ย. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [29 พ.ย. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 ต.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ต.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนพัสดุ (แผนครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ต.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 ก.ย. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพ ทางการแพทย์ระบบ ดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ก.ย. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [26 ก.ย 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 อ
่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [12 ก.ย. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [31 ส.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [29 ส.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ก.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ก.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะ เจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ก.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ก.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป (ปรับแผน 6 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 มิ.ย. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนพัสดุ (แผนครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงฯ)
(ปรับแผน 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 มิ.ย. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 มิ.ย. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 พ.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 พ.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [29 มี.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (8 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (8 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 ก.พ. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาด รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [16 มี.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (7 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (8 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (10 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 3 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (10 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ก.พ. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ก.พ. 2565]

   
    หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7      
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::