หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
           
   
           
     
 

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

่านิยม

นโยบายของผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างบุคลากร

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ชมรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 

งาน HA

งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้้ีวัดงานยุทธศาสตร์

ตัวชี้้ีวัดระดับโรงพยาบาล

ตัวชี้้ีวัดระดับฝ่าย/หน่วยงาน

 
  พิธีทำบุญโรงพยาบาล ปี 54

ซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่

งานเลี้ยงปีใหม่ 54 ของรพ.

งานปีใหม่ 2554

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดน่าน

งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฟัก

More...

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

     - ความหมายของการ KM

     - อมรมนันทนาการ

 

รพ.น่าน

รพ.สองแคว

รพ.เวียงสา

รพ.นาหมื่น

รพ.สันติสุข

รพ.ท่าวังผา

รพ.บ่อเกลือ

รพ.บ้านหลวง

รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว

รพ.เชียงกลาง

รพ.ทุ่งช้าง

สสจ.น่าน

สสอ.เวียงสา

สสอ.นาหมื่น

สสอ.สันติสุข

สสอ.ท่าวังผา

สสอ.บ่อเกลือ

สสอ.ปัว

สสอ.เชียงกลาง

สสอ.ทุ่งช้าง

สสอ.เฉลิมพระเกียรติ

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MOPH Code of Conduct)

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

 

ชายแดนห้วยโก๋น - น้ำเงิน

น้ำตกวังเปียน

ถ้ำดงข่อย

ภูพยัคฆ์

อนุสรณ์สถานยุทธภูมิห้วยโก๋นเก่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ที่ขาดการติดต่อโรงพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี
- ทะเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2549 - 2560
- ทะเบียนผู้ป่วยนอก (IPD) ปี 2548 - 2560

หากท่านใดมีความประสงค์จะเก็บประวัติของท่านไว้ กรุณาติดต่อด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ห้องเบอร์ 15 โทรศัพท์ 054-719719 ต่อ 117 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 
บริจาคเงิน, ผ้าห่ม, เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
   

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายพีรพล นนทแก้ว ผู้อำนวยการ
ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม , นายสรรเพชญ์
ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านพร้อมด้วยฝ่ายสื่อสาร องค์กรสำนักงาน
น่าน เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ
ระบบ วีดีทัศน์แบบมือถือ (Video Laryngoscope) รุ่น VL3R
มูลค่า 98,0000 บ. จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณท่านพิพัฒน์ ศังขะฤกษ ์
และคณะที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
   
นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต
บริการสุขภาพ ที่ 1
พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะจากองค์การเภสัชกรรม
มอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบ ร่วมใจต้านภัยหนาวให้กับโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติและประชาชน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
มื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 อ่านต่อ... [19 ม.ค.57]
   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการบริจาคผ้าห่มจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อ่านต่อ... [26 ธ.ค.56]
 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [15 กรกฎาคม 2567]

- ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนา ในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568 โดยพิจารณานักเรียนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 คน โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค. 2567
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่...
โหลดใบสมัครได้ที่นี่... [5 กรกฎาคม 2567]

- ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [7 มิถุนายน 2567]

- ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [19 เมษายน 2567]

- ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [18 มีนาคม 2567]

- กลุ่มงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลน่านเยี่ยมเสริมพลังใจ การดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...[29 มกราคม 2567]


คลิกอ่านเพิ่มเติม...

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการฯ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [2 ก.ค. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มิ.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้พักคอยสำหรับ ผู้ป่วยและญาติ ขนาด 3 ที่นั่ง (สีดำ) จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มิ.ย. 2567]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [14 มิ.ย. 2567]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [13 มิ.ย. 2567]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [24 พ.ค. 2567]

คลิกอ่านเพิ่มเติม...

 
 

สธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่
ระบาดโรคไวรัสเมอร์สในโรง พยาบาลเอกชน เดินหน้าสร้างความมั่นใจแก่คนไทยและชาวต่างชาติ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

กรมสุขภาพจิต เผย ติดยาป่วยจิต รักษาได้ รีบเข้าให้ถึงบริการ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

อย. ทดลองใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

แพทย์ชี้ “ยาเสพติด” เลิกไม่ยากและเลิกได้ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดูแลสุขภาพคนทำงาน
คัดแยกและรีไซเคิลขยะกว่า 20,000 คน ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด 
อ่านต่อ.... [23 มิ.ย. 2558]

แพทย์ชี้ “ยาเสพติด” เลิกไม่ยากและเลิกได้ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทร 095-4514176
 

ตารางปฏิบัติงาน

ระบบรายงานของโรงพยาบาล

10 อันดับโรค - OPD

10 อันดับโรค - IPD

10 อันดับโรคระบาด

 

ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 8 วันที่ 11 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 7 วันที่ 5 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. 2553

More...

 

ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไข้หวัดนก

อุจจาระร่วง

วัณโรค

ความดันโลหิตสูง

ต่อมทอนซิลอักเสบ

สมุนไพรต่างๆ อัคคีทวาร

 

กระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 
 
แจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
 
- ฉบับที่ 6/58 โรคมือ เท้า ปาก
- ฉบับที่ 5/58 โรคหิด
- ฉบับที่ 4/58 สิว
- ฉบับที่ 3/58 ยาสเตียรอยด์
- ฉบับที่ 2/58 ฟ้าทะลายโจร
- ฉบับที่ 1/58 แอลกอฮอล์ล้างมือ
 
 
 
 
 
ระบบ HOSOffice รพ.เฉลิมพระเกียรต
 

- หนังสือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(PDPA)สำหรับการรับบริการทางการ แพทย์และสาธารณสุข ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
:: Copyright ©2010
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 257 หมู่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
เบอร์โทรศัพท์ 054-719719 โทรสาร 054-719718 ::
vBulletin stat