หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    ITA ปี 2565        
   

MOIT1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ  [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ   [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ  [30 ส.ค. 2565 ]
MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [30 ส.ค. 2565 ]
MOIT2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำป  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ   [30 ส.ค. 2565 ]
MOIT2 ข้อ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนฯ  [30 ส.ค. 2565 ]
MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ   [9 ก.ย. 2565 ]
MOIT4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ    [9 ก.ย. 2565 ]
MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [9 ก.ย. 2565]
MOIT4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ต.ค.64  [1 พฤศจิกายน 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ต.ค.64 [1 พฤศจิกายน 2564 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ต.ค.64 [1 พฤศจิกายน 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 พ.ย.64 [1 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ย.64 [1 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ย.64 [1 ธันวาคม 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ธ.ค. 64   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ธ.ค. 64   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ธ.ค. 64   [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ม.ค.65 [31 มกราคม 2565 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ม.ค.65 [31 มกราคม 2565 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ม.ค.65 [31 มกราคม 2565 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ก.พ.65 [28 กุมภาพันธ์ 2565 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ก.พ.65 [28 กุมภาพันธ์ 2565 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ก.พ.65 [28 กุมภาพันธ์ 2565 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 มี.ค.65 [29 มีนาคม 2565 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 มี.ค.65 [29 มีนาคม 2565 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 มี.ค.65 [29 มีนาคม 2565 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 เม.ย. 65 [30 เมษายน 2565 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เม.ย. 65 [30 เมษายน 2565 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ 1 เม.ย. 65 [30 เมษายน 2565 ]


MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 พ.ค.65 [31 พฤษภาคม 2565 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ค.65 [31 พฤษภาคม 2565 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ค.65 [31 พฤษภาคม 2565 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 มิ.ย.65 [15 มิถุนายน 2565 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 มิ.ย.65 [15 มิถุนายน 2565 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ 1 มิ.ย.65 [15 มิถุนายน 2565 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ก.ค.65  [27 ก.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ก.ค.65 [27 ก.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ก.ค.65 [27 ก.ค. 65 ]


MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ส.ค..65 [12 ส.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ส.ค.65 [12 ส.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ส.ค.65 [12 ส.ค. 65 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ก.ย.65 [29 ส.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ก.ย.65 [29 ส.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ก.ย.65 [29 ส.ค. 65 ]

MOIT6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT6 ข้อ 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT6 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT6 ข้อ 2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT6 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT7 ข้อ 1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT7 ข้อ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT7 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ    [16 มิถุนายน 2565 ]
MOIT8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี    [16 มิถุนายน 2565 ]
MOIT8 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   [16 มิถุนายน 2565 ]
MOIT8 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [16 มิถุนายน 2565 ]

MOIT9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT9 ข้อ 1.2 โครงการ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT10 ข้อ 3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT10 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT11 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT11 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [31 ส.ค. 65 ]

MOIT12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 1.2 โครงการ / กิจกรรม    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT12 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT13 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [31 ส.ค. 65 ]

MOIT14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT14 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT14 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT14 ข้อ 4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT14 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT14 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT15 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT15 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT15 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT16 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT16 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT16 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT16 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT16 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT16 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT17 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT17 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT17 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT17 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [31 ส.ค. 65 ]

MOIT18 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT18 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT18 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT18 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT19 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 2 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 1.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 1.2 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 1.3 กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT19 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT20 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT20 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT20 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [31 ส.ค. 65 ]

MOIT21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT21 ข้อ 1.2 โครงการ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT21 ข้อ 4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT22 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT22 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT22 ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT22 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

MOIT23 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT23 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT23 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ    [31 ส.ค. 65 ]
MOIT23 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]
MOIT23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [30 มีนาคม 2565 ]

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::