ลำดับ
เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ความถี่
ในการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
1
อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
>= 90
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
ดวงกมล
2
สัดส่วนเด็กวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีละ 2 ครั้ง
>= 90
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
ประภัสสร
3
ร้อยละอัตราการตรวจพบหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน
<= 30
ร้อยละ
1 ครั้ง/ต่อปี
สิทธิชัย
4
ร้อยละของเยาวชนอายุ  12-24 ปี เป็นสมาชิกโครงการ To Be No 1
>= 60
ร้อยละ
ทุก 1 ปี
สิทธิชัย
5
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอดครบตามเกณฑ
<= 90
ร้อยละ
ทุกเดือน
ดวงกมล
6
ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานอยู่กินกับสามีมีการคุมกำเนิด
>= 80
ร้อยละ
ทุกเดือน
ดวงกมล
7
ร้อยละของหญิงอายุ 30-45 ปี  ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
>= 8
ร้อยละ
ทุก 1 ปี
ดวงกมล
8

ร้อยละของหญิงอายุ 35 40 45 50 55 60  ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap Smear

>= 60

ร้อยละ
ทุก 1 ปี

ประภัสสร

9
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม
>= 90
ร้อยละ
1 ครั้ง/ต่อปี
กัญญ์วราลักษณ์ 
10
ร้อยละของ  อสม. เก่า  ได้รับการอบรมฟื้นฟูวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
>= 50
ร้อยละ
1 ครั้ง/ต่อปี
กัญญ์วราลักษณ์ 
11
ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น
<= 5
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
สิทธิชัย
12
ร้อยละการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
>= 95
ร้อยละ
ทุกเดือน
สิทธิชัย
13

ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 2 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี(Percentage of children less than 2 years old infected with HIV Infected)

ไม่เกิน 1

ต่อพันเกิดมีชีพ

ทุกเดือน
สิทธิชัย
 
               
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::